Social media

Zoeken

Woonbehoefte onderzoek kleine dorpen

In Fryslân is al langere tijd sprake van discussie over de gevolgen van bevolkingskrimp op de leefbaarheid in kleine kernen. De toekomstige beschikbaarheid van voldoende en geschikte sociale huurwoningen is een onderdeel van deze discussie.

Er bestond bij woningcorporatie Elkien, huurdersvereniging de Bewonersraad, huurdersplatform Nieuw Elan en de gemeenten Leeuwarden, Opsterland en Súdwest-Fryslân de behoefte om in een aantal dorpen de algemene ontwikkelingen op het gebied van wonen aan te vullen met concrete cijfers en ervaringen uit de dorpen. Daarom is er door de partijen een woonbehoefteonderzoek gehouden in acht pilotdorpen: Easterein, Hemrik, Hommerts, Jirnsum, Langezwaag, Raerd, Warten en Weidum.

Wij zijn gevraagd om als onafhankelijke partij een nadere analyse uit te voeren en de uitkomsten te rapporteren. Met duidelijke conclusies, aandachtspunten en aanbevelingen hebben de gemeenten nu handvaten om aan de slag te gaan met hun lokale woonbeleid. Een van onze aanbevelingen is dat het belangrijk is om de resultaten terug te koppelen naar de dorpen en extra kwalitatieve informatie op te halen. Wij geven hier samen met de opdrachtgevers een vervolg aan en gaan verder in gesprek met de dorpen.

Partner(s): 
De Bewonersraad
Elkien
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Opsterland
Gemeente Súdwest-Fryslân
Nieuw Elan