Social media

Zoeken

Onderzoek Tzummarum: toekomstbestendige dorpsvoorzieningen

Voor Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum hebben wij als onafhankelijke partij geholpen bij het project Tjedmar Hiem. Dit project gaat over de toekomst van de voorzieningen van het dorp Tzummarum. Aanleiding was de dreigende sluiting van de sporthal Harnehal. We hebben het project uitgevoerd in samenwerking met Stichting DBF.

Vanwege de dreigende sluiting wilde het dorp de sporthal zelf wel overnemen en dit combineren met een Multi Functioneel Centrum. Maar wat gebeurt er dan met de andere accommodaties in het dorp waar de activiteiten nu plaatsvinden? Voordat je hier antwoord op kunt geven, moet je eerst zicht hebben op de ontwikkelingen van het dorp. Wij hebben de feiten en cijfers in beeld gebracht. Daarnaast ontwikkelden wij een dorpsenquête om te achterhalen hoe inwoners over de verschillende scenario’s denken en wat ze belangrijk vinden. Via drie dorpsbijeenkomsten waren de inwoners bij het proces betrokken, werden ze geïnformeerd, geprikkeld en uitgenodigd om mee te doen.

Met onze onderzoeken hebben we inzicht gegeven en door als procesbegeleider de inwoners te betrekken bij het proces is er een positieve beweging op gang gekomen. Zo zijn er in het dorp vele acties op touw gezet om de inwoners mee te laten denken door zoveel mogelijk enquêteformulieren digitaal in te vullen. Dat leverde een respons op van meer 50%. Met behulp van onze onderzoeken en adviezen, een representatieve enquête en veel betrokkenheid van de inwoners, heeft het dorp de keuze gemaakt: toekomstbestendig behoud en beheer van de Harnehal voor en door het dorp.

Ondersteuning burgerparticipatie – ook in uw gemeente?

Wij hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met het begeleiden van processen waarbij we inwoners onderdeel laten zijn van de ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving. Heeft u ook behoefte aan een onafhankelijke partij die de samenwerking met inwoners ondersteunt? Neem contact met ons op!

Partner(s): 
Gemeente Franekeradeel