Social media

Zoeken

Nieuw lid voor de Raad van Toezicht gezocht

De stichtingen Fries Sociaal Planbureau en Partoer op Maat zijn op zoek naar een enthousiast nieuw lid voor de Raad van Toezicht. 

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is een onafhankelijk kennis- en onderzoeksbureau voor Fryslân. Het FSP monitort trends en ontwikkelingen en doet verdiepend onderzoek. Zo agendeert ze belangrijke vraagstukken en draagt bij aan de beleids- en bestuurskracht in Fryslân. Het FSP wordt gesubsidieerd door de provincie Fryslân, maar voert haar werkzaamheden zelfstandig uit. Er is een Adviesraad van belangrijke stakeholders die het FSP adviseert over de onderzoeksagenda.

Partoer op Maat is een ondernemende stichting die overheden en instellingen bedient met onderzoek, advies en innovatie. Partoer heeft een stevige positie in Fryslân, veel verschillende opdrachtgevers en een mooi portfolio. De komende jaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling en positie van Partoer in de Friese markt.

Deze twee stichtingen zijn volledig zelfstandig met eigen missie, begroting en resultaat. Ze kennen een gezamenlijke historie en delen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is op zoek - door het verstrijken van de termijn van één van haar leden - naar iemand die het een uitdaging vindt om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de beide organisaties.

Profiel lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en we streven naar diversiteit. Op dit moment zoeken we iemand met juridische- en commerciële kennis en kwaliteiten. Liefst iemand die al ervaring heeft als toezichthouder. De Raad werkt collegiaal en goed samen met inbreng van een ieder.

Algemene kwaliteiten die van alle leden van de Raad van Toezicht worden verwacht:

  • Binding met de missie, ambitie en strategie van de stichtingen, en affiniteit met het werk en de doelstelling van de stichtingen.
  • Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen. Zelf maatschappelijk actief.
  • Aantoonbare toezichthoudende kwaliteiten en integere opstelling.
  • Beschikking over een breed netwerk en bereidheid dat in te zetten voor de stichtingen, optreden als ambassadeur voor de stichtingen.
  • In staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden en beschikken over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder en over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Voldoende mate van beschikbaarheid, dat wil zeggen bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en zich daar goed op voor te bereiden.
  • Verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling, dat wil zeggen zonder zakelijk belang en vrij van last en ruggespraak.
  • Het vermogen om een klankbord te zijn voor de bestuurder.

De Raad van Toezicht komt jaarlijks vijf keer bij elkaar met soms een extra bijeenkomst, thematisch of vanuit een specifieke taak. Er wordt gewerkt binnen de Governance Code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De vergaderingen van de twee stichtingen vinden op hetzelfde dagdeel plaats (op dinsdag tussen 17:30 – 20:00 uur). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jornt Ozenga, voorzitter van de Raad van Toezicht, 06-17552910. U kunt ook bellen met Ingrid van de Vegte, directeur bestuurder van de twee stichtingen, via 058-234 85 00. U kunt uw belangstelling per mail kenbaar maken aan Lenie Scholten, lscholten@friessociaalplanbureau.nl

De selectiegesprekken vinden eind oktober/begin november plaats.

 

 

 

Ander nieuws