Social media

Zoeken

Klanttevredenheidsonderzoek hûs en hiem afgerond

Wij hebben een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor hûs en hiem, de adviescommissie van de Friese gemeenten op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Uit de ongeveer 15.000 adviesaanvragen, die de afgelopen vijf jaar door hûs en hiem zijn behandeld, werd via een steekproef een enquête uitgezet onder circa 1700 adressen in Fryslân.

Met 150 ingevulde vragenlijsten kunnen er geen representatieve uitspraken worden gedaan over de gehele onderzoekspopulatie. Wel geeft het onderzoek een beeld van de verschillende ervaringen die de respondenten hebben met de dienstverlening van hûs en hiem. Indien er ontevredenheid bestaat over de advisering van hûs en hiem dan geldt dit met name voor de groep aanvragers met een kleine bouwsom en waarbij vaker dan één keer overleg met de commissie nodig was.

Ook blijkt uit de antwoorden dat de betrokkenheid bij de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân groot is.  Een opvallende uitkomst is dat een meerderheid van de respondenten het zinvol en belangrijk vindt dat de gemeenten criteria hanteren voor ruimtelijke kwaliteit en dat dit ook geborgd moet worden in de Omgevingswet. Ongeveer driekwart van de respondenten vindt het belangrijk en zinvol dat er regels en criteria zijn om bouwprojecten goed aan te laten sluiten bij de omgeving. Ook geeft de helft van de respondenten aan het belangrijk te vinden dat er een onafhankelijke commissie is die adviseert op basis van die criteria.  

Uit het onderzoek blijkt overigens dat respondenten niet altijd door hebben hoe het proces rondom de advisering over ruimtelijke kwaliteit en monumentenzorg is ingericht. Het is niet voor alle respondenten duidelijk dat hûs en hiem een adviserende rol heeft, maar dat de gemeente uiteindelijk de besluiten neemt.

 

Ander nieuws